“TAP” – Vedtægter

 • 1. Navn og tilhørsforhold.

Stk. 1. Navn er:  TipsOraklets Anparts Projekt (herefter benævnt som ”TAP”)

Stk. 2. Hjemsted er Københavns Kommune (Østerbro).

 • 2. Formål.

Stk. 1 TAP er et anpartsprojekt , med stor vægt på vidensdeling medlemmerne imellem, og hvor gevinsterne fra de spil der bliver foretaget øger værdien pr. anpart og gerne skulle være med til at give TAP en formue der kan udbetales fra.

Stk. 2. TAPs formue skal fortrinsvis bruges til at øge værdien i anpartsprojektet og optimalt udbetale overskud på hver generalforsamling.

Stk. 3. Beslutning om anvendelse af TAPs formue skal foregå på demokratisk vis blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Udgifter til drift af TAP besluttes af bestyrelsen.

 • 3. Medlemskreds.

Stk. 1. TAP består af maksimalt 500 medlemmer.  Der kan dog åbnes for flere anparter såfremt bestyrelsen beslutter dette

Stk. 2. Som anpartshavere optages uberygtede kvinder og mænd, der er fyldt 18 år, når deres kår er sådanne, at de under almindelige forhold er i stand til at tage vare på dem selv og træffe en myndig beslutning på egen hånd.

Stk. 3. Det optagende medlem skal have og udvise lyst og vilje til at arbejde for TAPs formål og skal kunne godkendes af TAPs bestyrelse i fuld enighed.

Stk. 4. Køb af anparter sker mellem den 20.december 2015 kl.08.00 og 3. januar 2016 kl.20.00.

Købet af anparter er først gyldigt, når anpartshaveren er godkendt og har betalt minimum DKK 200,- svarende til 1 stk. anpart

Hvis ikke 500 anpartshavere opnås i dette tidsrum åbnes der for yderligere tilslutning løbende.

Disse anpartshavere skal heraf betale gebyr (DKK 20,-) samt forholdsmæssig værdi pr. anpart af selskabet pålydende værdi.

Stk. 5. Salg af anpart kan kun ske til TAP og sker til den nominelle værdi af anparten minus 10% som tilgår yderligere udvikling af konceptet.

Den solgte anpart udbydes til de andre anpartshavere i TAP til den nominelle værdi. Således sikres det at anpartshaverne til enhver tid kan sælge deres anpart. Idet TAP kommer til at være bank samt tilsikre ind og udbetalinger ad hoc og den dermed administrative byrde øges væsentlig øremærkes disse 10% til yderligere forbedringer af konceptet.

 • 4. Spilleregler, webinarer m.m.

Stk. 1. Der spilles når de dertil udpegede anpartshavere finder en kampog odds god at spille på. Anpartshaverne kan til enhver tid komme medforslag. Det er målet at have minimum et spil pr. dag der offentligøres på TipsOraklets Oddsgruppe samt på www.bettingnews.dk/medlems-konto/TAP.

Stk. 2. Der spilles altid kun singler eller doubler samt LIVE. Alt spil kan følges på www.bettingnews.dk/medlems-konto/TAP

Stk. 3. Interne turneringer. Der afholdes desuden interne tips konkurrencer som vil blive lanceret på www.bettingnews.dk/medlems-konto/TAP.

Stk. 4. Der vil blive oprettet forskellige webinarer i løbet af kalender året hvor det er muligt at se hvorledes eksperterne analyserer en kamp.
Her kommer også ud fra kommende eksperter såsom professionelle fodboldspillere, trænere m.v og giver gode råd.

Stk. 5. Hvis en anpartshaver udviser utilgivelig og nedladende optræden overfor en anden anpartshaver skal denne kunne ekskluderes omgående hvis den skadelidte anpartshaver og mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Stk. 6. Enhver ekskluderet anpartshaver kan ikke gøre krav på sin procentvise andel af TAPs opsparede formue. Indestående beløb og anpart(er) vil blive indløst og brugt til præmier, drift m.v.

Stk. 7. Beslutning om anvendelse af TAPs formue til formål udover det heri beskrevet kan besluttes på en alm. generalforsamling og skal altid foregå i henhold til § 2. Stk. 3.

 • 5. Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er TAPs højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen
af november måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse kan ske skriftligt, ved opslag eller elektronisk med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle anpartshavere.

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af to stemmetællere 
 2. Formandensberetning
 3. Kassererens regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand (en af de to stiftere af TAP).
 6. Valg afkasserer
 7. Valg af en suppleant for bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde
senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Dog ikke vedtægtsændringer der besluttes ved ¾ flertal af anpartshaverne. Er der ikke ¾ tilstede af anpartshaverne kan der ikke foretages vedtægtsændringer.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hver anpartshaver kan maximalt afgive det antal stemmer der svarer til anpartshaverens antal anparter.

 • 6. TAPs daglige ledelse.

Stk. 1. TAPs daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der forudenformanden består af næstformand, gyldigt medlem samt kassereren.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges to pladser i bestyrelsen. Stifterne (to anpartshavere) af TAP vil altid have en plads hver i bestyrelsen.

Stk. 2. En af stifterne af TAP vil altid bære formands titlen.

Stk. 3. Bestyrelsen leder TAP i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder regnskab.

Stk. 5. Der føres ikke protokol fra TAPs møder, dog udarbejder bestyrelsen et referat over generalforsamlingens beslutninger som gøres tilgængelig på www.bettingnews.dk/medlems-konto/TAP.

Stk. 6. Alle tillidsposter gælder frem til næste ordinære
generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af anpartshavere, der kan fungerer som idéudviklings forum for TAP.

Stk. 8. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Der indkaldes til bestyrelsesmøde når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab

Stk. 9. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt eller elektronisk med angivelse af dagsorden.

Stk. 10. Ved stemmelighed i bestyrelsen afgøres alle forslag af formanden.

 • 7. Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. TAP tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst etyderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage nogen former for lån, ej heller foretage salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre som tilhører TAP.
Stk. 3. Kassereren står for varetagelse af TAPs formue, herunder indkassering af penge samt betaling af regninger. Kassereren kan sammen med formanden råde over TAPs konti, herunder betalingskort og netbank til TAPs konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 4. Der påhviler ikke TAPs anpartshavere nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der måtte påhvile TAP.

 • 8. Regnskab, kontingent, finansiering og økonomi.

Stk. 1. TAPs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Alle præmier indsættes automatisk på TAPs konto. TAPs formue skal bruges efter vedtægternes § 2. dog kan der gives tilskud til årsfest m.v.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen hvad angår regnskab og øvrig drift af TAP.

Stk. 4. Der fratrækkes et gebyr på 10%, ved handler og udbetaling af TAP-anparter, for administration, services og udgifter i forbindelse med finansielle samarbejdspartnere.

Stk. 5. TAPs regnskab føres af kassereren, der tillige fører TAPs anpartshaver register.

Stk. 6. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 7. TAP søges herudover finansieret ved sponsorbidrag fra bookmakere og private virksomheder.

 • 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsenfinder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 afanpartshaverne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 5.

 • § 10. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med ¾ flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen efter reglerne beskrevet i § 5.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 • 11. Opløsning af TAP.

Stk. 1. Opløsning af TAP kan kun finde sted med ¾ flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. TAPs formue skal i tilfælde af opløsning deles ligeligt mellem anpartshaverne eller anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 • 12. Datering.

Stk. 1. Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19.december 2015.

*

Tilmeld dig til “TAP” HER

To Top